Bedrijfsmakelaardij en taxaties

WaardebegrippenDe waardebegrippen die regelmatig in een taxatie vermeld worden zijn de Marktwaarde en (soms nog) de executiewaarde vrij van huur en gebruik. Deze waarden worden als volgt gedefiniëerd:

Marktwaarde
Het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.


Markthuurwaarde
Het geschatte bedrag waarvoor een object op de waardepeildatum verhuurd zou kunnen worden tussen een bereidwillige verhuurder en een bereidwillige huurder op passende huurvoorwaarden in een marktconforme transactie, na behoorlijke marketing waarbij de partijen geïnformeerd, zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld.


Herbouwwaarde
Het bedrag benodigd voor de herbouw van het verzekerde gebouw direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Het betreft hier derhalve de waarde benodigd om de aanwezige opstallen opnieuw op te bouwen, zonder de waarde van de grond. De herbouwwaarde wordt gehanteerd als basis voor de opstalverzekering.


Waardebegrippen die men alleen nog in oudere rapporten tegenkomt zijn o.a. de volgende:

Onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat
De prijs die bij onderhandse verkoop bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik
De prijs, die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn, bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat
De prijs, die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn, bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed.


Economische huurwaarde
De prijs, die bij aanbieding ten verhuur, op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Waarde in verpachte staat
De prijs, die bij langdurige verpachting als bedoeld in de Pachtwet, op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Er zijn nog meer waardebegrippen zoals bedrijfswaarde of waarde going-concern, vervangingswaarde enz. die door ons kunnen worden gehanteerd. Daar waar van toepassing wordt over deze waarden altijd uitleg gegeven in onze rapportages.