Bedrijfsmakelaardij en taxaties

Planschade / Nadeelcompensatie


Planschade.
Als gevolg van een planologische mutatie, zoals bijvoorbeeld een wijziging van het bestemmingsplan, kunnen onevenredige nadelen ontstaan. Wanneer deze schade niet op een ander wijze is vergoed, bijvoorbeeld door aankoop of onteigening, kan schade optreden door vermindering van bijvoorbeeld uitzicht, ontstaan van (geluids)overlast of schaduwschade. Deze zogenoemde planschade als bedoeld in de Wro (Wet ruimtelijke ordening) komt veelal tot uiting in waardevermindering van de onroerende zaak. Bestemmingsplanvoorschriften kunnen ook de bedrijfsvoering belemmeren, waardoor andersoortige schade dan vermogensschade ontstaat zoals inkomensschade.

Nadeelcompensatie.
Bij een langdurige afsluiting van een weg door of in opdracht van een overheidsinstantie kan voor ondernemers nadeel ontstaan. Dit nadeel kan bijvoorbeeld bestaan uit het omrijden naar bedrijfsonderdelen of verlies van klanten. De ontstane schade (bijvoorbeeld omzetderving) kan op basis van nadeelcompensatie worden vergoed. Met name bij grote projecten als aanleg van snelwegen, is bij de betrokken overheidsinstantie een regeling voor nadeelcompensatie aanwezig.

Particulieren
Wanneer u denkt een onevenredig nadeel te hebben ondervonden als gevolg van een door de overheid uitgevoerd werk, zijn wij u graag van dienst. Ons advies kan bestaan uit de becijfering van het geleden nadeel, alsook de indiening van een verzoek bij de betrokken overheid.

Overheid
Een aantal overheidsinstellingen geven wij onafhankelijk advies in een enkelvoudige of een breder samengestelde commissie.