Bedrijfsmakelaardij en taxaties

Fiscaal jaarrekeningOm een juist beeld te krijgen van de vermogensbestanddelen van een onderneming geeft de balanswaardering inzicht in de waarden van de diverse activa. De balanswaardering is noodzakelijk bij het opstellen van een openingsbalans, het omzetten van de rechtsvorm, het herwaarderen van vaste activa en het opstellen van jaarrekeningen op basis van de actuele waarde (vierde EG-richtlijn).

Onroerende zaken vallen volgens art. 2:366 lid 1 BW onder de categorie materiële vaste activa en kunnen in de jaarrekening worden verantwoord op basis van de historische kostprijs en op basis van de actuele waarde.

Wij kunnen waar van toepassing de actuele waarde taxeren als:
- Marktwaarde in verhuurde staat
- Marktwaarde in onverhuurde staat
- opbrengstwaarde (bij beëindiging)
- bedrijfswaarde (bij voorgenomen beëindiging)
- vervangingswaarde (bij continuering)