Bedrijfsmakelaardij en taxaties

PlanschadeAls gevolg van een planologische mutatie, zoals bijvoorbeeld een wijziging van het bestemmingsplan, kunnen onevenredige nadelen ontstaan. Wanneer deze schade niet op een ander wijze is vergoed, bijvoorbeeld door aankoop of onteigening, kan schade optreden door vermindering van bijvoorbeeld uitzicht, ontstaan van (geluids)overlast of schaduwschade. Deze zogenoemde planschade als bedoeld in de Wro (Wet ruimtelijke ordening) komt veelal tot uiting in waardevermindering van de onroerende zaak. Bestemmingsplanvoorschriften kunnen ook de bedrijfsvoering belemmeren, waardoor andersoortige schade dan vermogensschade ontstaat zoals inkomensschade.

Wij zijn gespecialiseerd in de beoordeling en vaststelling van voornoemde schades. Wij treden zowel op als deskundige voor gemeenten bij een verzoek om planschade, als bij de advisering over de indiening van een verzoek om planschade door betrokkenen. Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor planschade, bekijken wij graag voor u of u daarvoor in aanmerking kunt komen. Tevens adviseren wij u graag bij het indienen van een verzoek aan de betrokken gemeente.